แผนการทดลองวิทยาศาสตร์

แผนการทดลองวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อตรวจสอบและพิสูจน์สมมติฐานหรือตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถสร้างความเข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับการเกิดและการทำงานของสิ่งต่างๆ ในสภาวะที่ควบคุมและกำหนดเงื่อนไขได้

 

แผนการ จัดประสบการณ์ หน่วย วิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์ เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

การทดลองวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การจัดประสบการณ์หน่วยวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เป็นกระบวนการที่ช่วยให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ที่มีความสนุกสนานและตื่นเต้นในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยรวมถึงการส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์ การทดลอง การแก้ปัญหา และการนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริง

แผนการ จัดประสบการณ์ หน่วย วิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์ อาจมีลักษณะเช่นนี้

 • กำหนดวัตถุประสงค์: กำหนดวัตถุประสงค์ของประสบการณ์วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ว่าต้องการให้ผู้เข้าร่วมได้รับประสบการณ์อะไร เช่น เพิ่มความเข้าใจในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง หรือสร้างผลงานที่น่าสนใจ
 • วางแผนและออกแบบ: วางแผนและออกแบบประสบการณ์วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ในลักษณะที่มีความเป็นระเบียบและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น การเลือกหัวข้อที่น่าสนใจ การจัดกิจกรรมหรือการสร้างโครงงานที่น่าสนใจ
 • จัดกิจกรรม: ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ เช่น การทดลอง การสำรวจ การสร้างโมเดลหรือผลงานที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มีประสบการณ์จริงและเข้าใจหัวข้อที่เรียนรู้
 • สนับสนุนและแนะนำ: ให้คำแนะนำและสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรม ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความเข้าใจและเกิดสิ่งสร้างสรรค์อย่างเต็มที่
 • สรุปผลและส่งเสริมการใช้ความรู้: สรุปผลการประสบการณ์และสร้างการเรียนรู้และเข้าใจเพิ่มเติม ให้เครื่องมือหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถใช้ส่งเสริมการใช้ความรู้ที่ได้รับในชีวิตประจำวัน

การจัดประสบการณ์หน่วยวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์จะเน้นการเรียนรู้ที่เป็นรูปแบบการทำงานและปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

แผนการ สอน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เน้นการเรียนรู้

และ แผนการ สอน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มักประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

 • ตั้งคำถามหรือสมมติฐาน: กำหนดคำถามที่ต้องการตรวจสอบหรือสมมติฐานที่ต้องการพิสูจน์
 • ออกแบบการทดลอง: วางแผนเกี่ยวกับวิธีการทดลองที่เหมาะสมในการตรวจสอบสมมติฐาน รวมถึงการกำหนดตัวแปรที่ต้องการตรวจวัด และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
 • ทำการทดลอง: ดำเนินการตามแผนการทดลองที่ออกแบบไว้ รวบรวมข้อมูลและผลลัพธ์ที่ได้รับจากการทดลอง
 • วิเคราะห์ผล: วิเคราะห์และตีความผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองเพื่อตอบคำถามหรือพิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งไว้
 • สรุปผล: จัดเก็บและสรุปผลการทดลอง อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และตีความผลลัพธ์ว่าสอดคล้องกับสมมติฐานหรือไม่
 • สื่อสารผล: เสนอผลการทดลองในรูปแบบของรายงานวิทยาศาสตร์หรือนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจผลลัพธ์และสรุปสิ่งที่ได้รับจากการทดลอง
 • วนซ้ำและปรับปรุง: กระทำการทดลองอีกครั้งหากต้องการตรวจสอบหรือปรับปรุงสมมติฐานหรือผลการทดลอง

การทดลองวิทยาศาสตร์ช่วยให้เราสามารถรู้จักและเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ได้มากขึ้น และช่วยให้เราสามารถพัฒนาและปรับปรุงความรู้และเทคโนโลยีในอนาคตได้

สามารถใช้พื้นฐานการวาง แผนการ จัดประสบการณ์ หน่วย วิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์ หรือ แผนการ สอน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สำหรับนักวิทยาศาสตร์น้อยสามารถดำเนินได้ตามแผนการดังนี้

 • กำหนดวัตถุประสงค์: กำหนดวัตถุประสงค์ของการสอนบ้านให้ชัดเจนว่าต้องการให้นักวิทยาศาสตร์น้อยได้รับความรู้ในหัวข้อใด เช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ หรือหัวข้อเฉพาะทางในวิชาวิทยาศาสตร์ที่สนใจ
 • จัดหาข้อมูลและเครื่องมือ: คัดเลือกและจัดหาข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์น้อยได้ศึกษาและศึกษาเพิ่มเติม เช่น หนังสือเรียน แหล่งข้อมูลออนไลน์ วิดีโอ หรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง
 • กำหนดโจทย์หรือกิจกรรม: กำหนดโจทย์หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เลือก เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์น้อยได้ทำความเข้าใจและปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา เช่น การทดลองง่ายๆ การสังเกตการณ์ในธรรมชาติ หรือการสร้างโมเดลเบื้องต้น
 • สนับสนุนและแนะนำ: ให้คำแนะนำและสนับสนุนในกระบวนการทำงาน ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์น้อยได้รับการสอนและเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สรุปผลและส่งเสริมการใช้ความรู้: สรุปผลการสอนบ้านและสร้างการเรียนรู้และเข้าใจเพิ่มเติม ให้เครื่องมือหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถใช้ส่งเสริมการใช้ความรู้ที่ได้รับในชีวิตประจำวัน

แผนการสอนบ้านสำหรับนักวิทยาศาสตร์น้อยสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการและความสนใจของนักวิทยาศาสตร์น้อยเอง โดยการใช้วิธีการสอนที่น่าสนใจ สร้างความตื่นเต้นในการเรียนรู้ และให้โอกาสสำหรับการสำรวจค้นคว้าและสร้างสรรค์ในการทำวิทยาศาสตร์

 

แผน วิทยาศาสตร์ อนุบาล 3 สำหรับเด็กที่กำลังโต

แผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับ แผน วิทยาศาสตร์ อนุบาล 3 มีกิจกรรมมากมายและแนวทางในการเรียนรู้ก็มีมากเช่นเดียวกัน โดย กิจกรรมวิทยาศาสตร์ อนุบาล 3 ตัวอย่างหัวข้อที่น่าใจในการนำมาสอนเพื่อการเรียนรู้ได้ ดังนี้

หัวข้อ: การสังเกตและการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรม: ให้เด็กสังเกตและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในรอบตัว เช่น สังเกตการณ์ทางธรรมชาติ เช่น วัตถุของสิ่งมีชีวิต พื้นที่รอบๆ เด็ก เป็นต้น

วัตถุประสงค์: เพื่อให้เด็กเรียนรู้ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและสังเกตการณ์ธรรมชาติรอบตัว

หัวข้อ: การทดลองง่ายๆ

กิจกรรม: ให้เด็กทำการทดลองง่ายๆ เช่น การผสมสี การใช้น้ำแข็งลดอุณหภูมิ การทดลองกับแสงและเงา เป็นต้น

วัตถุประสงค์: เพื่อให้เด็กเรียนรู้ถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสร้างความสนุกสนานในการทำการทดลอง

หัวข้อ: พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน

กิจกรรม: ให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งพลังงานต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน เช่น การปิดไฟ การปิดน้ำ เป็นต้น

วัตถุประสงค์: เพื่อให้เด็กเรียนรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานที่ยั่งยืน

หัวข้อ: สัตว์และพืช

กิจกรรม: ให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์และพืชที่ปรากฏอยู่ในสิ่งแวดล้อม เช่น การรู้จักสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ การรู้จักพืชผัก การรู้จักสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบ้าน เป็นต้น

วัตถุประสงค์: เพื่อให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสัตว์และพืชและเข้าใจถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิต

หัวข้อ: การค้นพบและสำรวจ

กิจกรรม: ให้เด็กมีโอกาสค้นพบและสำรวจสิ่งต่างๆ เช่น การค้นหาแมลง การสำรวจเรือนเพาะชำพืช เป็นต้น

วัตถุประสงค์: เพื่อให้เด็กสนใจในการค้นพบและสำรวจสิ่งต่างๆ และสร้างความรู้ใหม่ผ่านการสำรวจ

โดยแผนการเรียนรู้นี้เป็นแนวทางเพียงอย่างใด อาจมีการปรับแต่งตามความเหมาะสมและความต้องการของนักเรียนแต่ละคน การออกแบบแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและสนุกสนานและได้มีการทดลองเพื่อการเรียนรู้อีกมากมาย เช่น 30 การทดลองวิทยาศาสตร์อนุบาล หรือการทำ ใบงาน การทดลอง วิทยาศาสตร์

 

30 การทดลองวิทยาศาสตร์อนุบาล พร้อมตัวอย่าง

นี่คือตัวอย่างของ 30 การทดลองวิทยาศาสตร์อนุบาล ที่เหมาะสำหรับเด็กอนุบาล

 • การทดลองวัสดุที่ลอยน้ำ: เด็กสามารถทดลองวัสดุต่างๆ เช่น ไม้, โฟม, กระดาษเป็นต้น เพื่อดูว่าวัสดุนั้นลอยน้ำหรือไม่
 • การสร้างแสงในที่มืด: ให้เด็กใช้ไฟฉายหรือแหล่งแสงอื่นๆ เพื่อดูว่าแสงสามารถสร้างเงาหรือแสงในที่มืดได้หรือไม่
 • การสำรวจแมลง: เด็กสามารถทดลองการสำรวจแมลงในสวนหรือบริเวณใกล้เคียงและติดตามพฤติกรรมและลักษณะของแมลง
 • การทดลองกับน้ำแข็ง: เด็กสามารถสัมผัสน้ำแข็งและทดลองใช้น้ำแข็งเพื่อลดอุณหภูมิของวัตถุอื่นๆ
 • การทดลองปลูกต้นไม้: เด็กสามารถทดลองปลูกเมล็ดพืชและดูการเจริญเติบโตของต้นไม้ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน
 • การสำรวจลม: เด็กสามารถทดลองวัดความแรงของลมโดยใช้โบราณสีหรือป้ายทิศทาง
 • การทดลองสัมผัสสิ่งของ: เด็กสามารถทดลองสัมผัสสิ่งของต่างๆ เช่น โลหะ, ไม้, ผ้า เพื่อรู้สึกถึงความแตกต่างในลักษณะและลักษณะของวัตถุ
 • การทดลองกับแสง: เด็กสามารถทดลองเล่นกับแสงเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของแสง เช่น การสะท้อน, การหักเห, การผ่านทางแสง
 • การสังเกตวัตถุและระยะทาง: เด็กสามารถทดลองใช้เครื่องมือเช่น กล้องขยาย, กล้องโทรทรรศน์, หรือแว่นขยายเพื่อสังเกตวัตถุและระยะทาง
 • การทดลองกับเสียง: เด็กสามารถทดลองสร้างเสียงและทดสอบความสูงหรือต่ำของเสียงโดยใช้เครื่องดนตรีหรือวัตถุที่สามารถสร้างเสียงได้
 • การทดลองวัดเวลา: เด็กสามารถทดลองวัดเวลาโดยใช้นาฬิกาหรือนาฬิกาทราย เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการที่เวลาผ่านไป
 • การทดลองเกี่ยวกับสี: เด็กสามารถทดลองผสมสีหรือทดสอบการผสมสีเพื่อสร้างสีที่แตกต่างกัน
 • การสังเกตการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ: เด็กสามารถทดลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเช่น การฝนตกหรือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
 • การทดลองกับน้ำ: เด็กสามารถทดลองกับน้ำเพื่อศึกษาความหนืดและแรงดันของน้ำ
 • การสังเกตวงจรไฟฟ้า: เด็กสามารถทดลองสังเกตวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นและทดสอบการทำงานของวงจรต่างๆ
 • การสร้างสัญญาณเสียง: เด็กสามารถทดลองสร้างสัญญาณเสียงต่างๆ ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์แฟกซ์หรือแทปเทป
 • การสังเกตการเคลื่อนที่: เด็กสามารถทดลองสังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น รถเล่น, ลูกบอล, หรือวัตถุที่ลอย
 • การทดลองวัดความร้อน: เด็กสามารถทดลองวัดความร้อนโดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เช่น ปุ่มวัดอุณหภูมิ, ปุ่มวัดความร้อน
 • การสังเกตการเคลื่อนที่ของเหลว: เด็กสามารถทดลองเคลื่อนที่ของเหลวเช่น น้ำ, น้ำมัน, หรือน้ำข้น
 • การสร้างโมเดล: เด็กสามารถทดลองสร้างโมเดลของสิ่งต่างๆ เช่น บ้าน, อาคาร, หรือยานพาหนะ
 • การสังเกตการเคลื่อนที่ของแสง: เด็กสามารถทดลองสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น กระจก, เลนส์, หรือหลอดไฟ
 • การทดลองกับสมุนไพร: เด็กสามารถทดลองสังเกตสมุนไพรต่างๆ และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและการใช้งานของสมุนไพร
 • การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพืช: เด็กสามารถทดลองวัดแสงและน้ำที่ต่ออยู่กับพืชเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพืชในระยะเวลา
 • การสร้างโครงสร้าง: เด็กสามารถทดลองสร้างโครงสร้างต่างๆ เช่น สะพาน, ตึก, หรือรางรถไฟ
 • การทดลองกับสิ่งสัตว์: เด็กสามารถทดลองสังเกตสิ่งสัตว์ต่างๆ และเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมและลักษณะของสิ่งสัตว์
 • การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของดิน: เด็กสามารถทดลองใช้ดินและสารต่างๆ เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสี, สภาพ, หรือความชื้นของดิน
 • การทดลองกับวัสดุสึกหรอ: เด็กสามารถทดลองใช้วัสดุสึกหรอเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อได้รับน้ำหรือสารต่างๆ
 • การสังเกตการเคลื่อนที่ของของเหลว: เด็กสามารถทดลองสังเกตการเคลื่อนที่ของของเหลวเมื่อได้รับแรงกระทำ
 • การทดลองกับแม่เหล็ก: เด็กสามารถทดลองใช้แม่เหล็กและวัตถุที่เป็นเหล็กเพื่อสังเกตการเข้าถึงแรงดึงดูดของแม่เหล็ก
 • การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของความร้อนและความเย็น: เด็กสามารถทดลองใช้วัสดุต่างๆ เช่น โลหะ, ไม้, และวัตถุอื่นๆ เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเมื่อได้รับความร้อนหรือความเย็น

การทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาลควรเน้นให้เป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานและตอบสนองความอยากรู้ในเด็ก นอกจากนี้ควรให้คำแนะนำและคำชี้แนะเพื่อให้เด็กเห็นความสำคัญของการสังเกตและวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยตนเอง

 

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัย 20 กิจกรรม พร้อมตัวอย่าง

การทดลองวิทยาศาสตร์ ปฐมวัย ง่ายๆ มักจะเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัยที่เหมาะสำหรับเด็กๆ มีทั้งกิจกรรมที่สามารถทำในบ้านและกิจกรรมที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้ในสถานที่ภายนอก

และนี่คือ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ปฐมวัย 20 กิจกรรม

 • การสังเกตวัตถุ: ให้เด็กสังเกตวัตถุต่างๆ รอบตัวเขา เช่น ดูฟ้า, ดูพื้น, ดูสิ่งของในบ้าน แล้วสอบถามเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของวัตถุนั้นๆ
 • การทดลองน้ำเย็น-น้ำร้อน: ให้เด็กเตรียมถ้วยน้ำร้อนและถ้วยน้ำเย็น จากนั้นให้เด็กใส่มือลงในถ้วยน้ำแต่ละอันแล้วสังเกตความรู้สึกว่าอยู่ในน้ำเย็นร้อนอย่างไร
 • การสังเกตเสียง: ให้เด็กปิดตาแล้วสังเกตเสียงต่างๆ ที่มาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น เสียงของนก, เสียงของรถ, เสียงของลมพัด
 • การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสี: ให้เด็กทดลองผสมสีต่างๆ เช่น สีแดงกับสีเหลือง แล้วสังเกตว่าเมื่อผสมสีเข้าด้วยกันจะได้สีอะไร
 • การทดลองการหาความหนืดของของเหลว: ให้เด็กทดลองเทสต์โดยใช้ถ้วยน้ำและถ้วยน้ำมัน แล้วสังเกตความหนืดของทั้งสองสาร
 • การสังเกตการเคลื่อนที่: ให้เด็กสังเกตการเคลื่อนที่ของสิ่งต่างๆ เช่น การเคลื่อนที่ของนก, แมลง, หรือสิ่งของต่างๆ แล้ววาดหรือบันทึกการเคลื่อนที่นั้น
 • การสร้างแบตเตอรี่จากผัก: ให้เด็กลองทดลองสร้างแบตเตอรี่ง่ายๆ โดยใช้ผักหรือผลไม้ที่มีความเปียกชื่น เช่น ส้มหรือมะเขือเทศ
 • การทดลองการหาธาตุอาหารในอาหาร: ให้เด็กทดลองใส่น้ำใส่ข้าวหรือผักบางชนิด แล้วเขย่าให้เข้ากัน จากนั้นใช้กระดาษสัมฤทธิ์ใส่ลงไปในน้ำที่เกิดจากการเขย่า แล้วเอากระดาษออกมาแล้วให้เด็กสังเกตเศษอาหารที่ติดอยู่บนกระดาษ ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่อาหารครบถ้วน
 • การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแสง: ให้เด็กสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแสงในระหว่างวัน และสังเกตเหตุผลที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น เช่น การเคลื่อนของโลหิต, การเคลื่อนของพิกัดของโลหิต
 • การทดลองการเคลื่อนที่ของน้ำ: ให้เด็กทดลองใส่น้ำในถ้วย แล้วเอาตัวเองมาที่ตำแหน่งต่างๆ แล้วสังเกตการเคลื่อนที่ของน้ำเมื่อมีสิ่งของเข้าไปทำลายผิวน้ำ
 • การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ: ให้เด็กทดลองวัดอุณหภูมิของน้ำหรือของอากาศในสถานที่ต่างๆ เช่น ในตู้เย็น, ในรถ, นอกบ้านใต้แดด แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
 • การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของความเร็ว: ให้เด็กทดลองเล่นเล่นของเล่นต่างๆ เช่น ลูกบอล, รถถัง แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของความเร็วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
 • การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแรงกระทำ: ให้เด็กลองใช้แรงกระทำต่อวัตถุต่างๆ เช่น การดันก้นขวด, การดึงเชือก แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของวัตถุเมื่อมีแรงกระทำ
 • การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเสียง: ให้เด็กใช้เครื่องดนตรีหรือวัตถุต่างๆ เช่น ถ้วยแก้ว, กระป๋อง แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเสียงเมื่อมีการเคลื่อนไหว
 • การสร้างโครงสร้าง: ให้เด็กทดลองสร้างโครงสร้างต่างๆ โดยใช้วัตถุที่มีอยู่รอบตัว เช่น ตะแกรง, ลูกบิด, กระดาษ
 • การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของไฟ: ให้เด็กสังเกตการเปิด-ปิดสวิตช์ของไฟหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีไฟเป็นส่วนหนึ่ง เช่น การเปิดไฟฟ้าในห้อง, การเดินในทางไฟ
 • การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของการสัมผัส: ให้เด็กสังเกตการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกเมื่อสัมผัสวัตถุต่างๆ เช่น ร้องไห้เมื่อสัมผัสกาแฟ, แสดงความสุขเมื่อสัมผัสน้ำแข็ง
 • การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสูตรเคมี: ให้เด็กทดลองผสมสารเคมีหรือใช้สารเคมีในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีหรือลักษณะของสาร
 • การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจน: ให้เด็กทดลองวัดระดับออกซิเจนในอากาศในสถานที่ต่างๆ เช่น ในห้องแอร์, ในสวน
 • การสร้างโปรเจกต์วิทยาศาสตร์: ให้เด็กสร้างโปรเจกต์วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ เช่น โมเดลของระบบสุนัขบ้า, โมเดลการสร้างฝน เพื่อการนำเสนอและการแสดงผล

เหล่านี้เป็นแค่ตัวอย่างเล็กน้อยของกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสำหรับเด็กอนุบาล สามารถปรับเปลี่ยนและประดิษฐ์กิจกรรมตามความสนใจและสภาพแวดล้อมของเด็กได้เสมอ อย่าลืมให้เด็กมีความสนุกสนานและตื่นเต้นในการสำรวจและค้นคว้าในวิทยาศาสตร์ด้วย

สรุปแล้วแผนการทดลองวิทยาศาสตร์ สิ่งสำคัญที่ใช้ค้นหาคำตอบ และสำหรับการจัดประสบการณ์หน่วยวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ให้เด็ก สามารถนำแผนการทดลองด้านบทความข้างต้นมาปรับใช้เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างสนุกสนานและน่าตื่นเต้น โดยใช้วัสดุและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยเด็ก อาทิเช่น การทดลองเกี่ยวกับสีและแสง, การทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปร่างของวัตถุ, การสร้างและทดลองเกี่ยวกับเสียง เป็นต้น

 

สามารถอัพเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์อื่นๆที่น่าสนใจได้เพิ่มเติม

การใช้เทคโนโลยีในวิทยาศาสตร์ ในชีวิตประจำวัน

วิทยาศาสตร์ทางสังคม ประสบการณ์ชีวิตและแบบแผนการใช้ชีวิต

วิทยาศาสตร์วัสดุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

วิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา องค์ประกอบของชีวิต


สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ www.mccaw-allan.com